psycholog mgr Janusz Strycharz

Janusz Strycharz Dyplom psychologa uzyskałem na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1981. Przez sześć lat, do tragicznej śmierci Prof. Stanisława Gerstmanna, pracowałem jako asystent, w kierowanym przez niego Zakładzie Psychologii Klinicznej. To Pan Profesor ukształtował mój stosunek do psychologii jako nauki zajmującej się konkretnym, realnie istniejącym człowiekiem uwikłanym w różne aktywności życiowe, realizującym ważne zadania i pragnienia, przeżywającym rozmaite problemy i trudności życiowe. To właśnie on sprawił, że w swej aktywności zawodowej na zawsze odrzuciłem wszelkie spekulatywne i eklektyczne sposoby wyjaśniania zachowań ludzkich, starając się w zamian odtwarzać ich podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania oraz łańcuch przyczyn i skutków, które do nich doprowadziły.

Od roku 1987 zajmuję się diagnozowaniem psychologicznym dla potrzeb organów procesowych i sądów rodzinnych. Przez 10 lat byłem biegłym z listy Sądu Okręgowego w Łodzi z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W tym samym czasie podnosiłem swe kompetencje uczestnicząc w licznych konferencjach psychologii sądowej i kursach organizowanych przez krakowski Instytut Ekspertyz Sądowych. Swymi doświadczeniami i wiedzą dzieliłem się z aplikantami prokuratorskimi, kuratorami oraz sędziami rodzinnymi prowadząc dla nich zajęcia warsztatowe i wykłady. Szczególne znaczenie ma dla mnie wykorzystywanie nabytych przez lata umiejętności w udzielaniu pomocy psychologicznej osobom uwikłanym w procesy sądowe w związku z nieudanym małżeństwem i skutkami rozpadu rodziny.